Punkt i protokollet
PR
74
2016 rd
Plenum
Onsdag 22.6.2016 kl. 14.03
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2016. 
Under debatten har Emma Kari understödd av Timo Harakka föreslagit att lagförslaget förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej". Omröstningsresultat: 102 ja, 67 nej; 30 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 43/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22.6.2016 16:32