Punkt i protokollet
PR
74
2016 rd
Plenum
Onsdag 22.6.2016 kl. 14.03
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2016. 
Under debatten har Emma Kari understödd av Timo Harakka föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 63 nej; 30 frånvarande
 
Satu Hassis /gröna anmälan att hon avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 32/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22-06-2016 16:40