Senast publicerat 05-06-2021 00:46

Punkt i protokollet PR 74/2016 rd Plenum Onsdag 22.6.2016 kl. 14.03

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den

Regeringens propositionRP 7/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2016 rd
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-67920Bilaga 6A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2016. 

Under debatten har Eva Biaudet understödd av Sanna Marin föreslagit att lagförslag 2 förkastas. Katja Hänninen har understödd av Eva Biaudet framställt två förslag till uttalande som har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 6A) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Först ska riksdagen votera om att anta eller förkasta lagförslag 2. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 63 nej; 27 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—57 i proposition RP 7/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalande.  

Betänkandet "ja", Katja Hänninens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 63 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Katja Hänninens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 63 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.