Punkt i protokollet
PR
74
2016 rd
Plenum
Onsdag 22.6.2016 kl. 14.03
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-67920
Bilaga 6A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2016. 
Under debatten har Eva Biaudet understödd av Sanna Marin föreslagit att lagförslag 2 förkastas. Katja Hänninen har understödd av Eva Biaudet framställt två förslag till uttalande som har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 6A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen votera om att anta eller förkasta lagförslag 2. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 63 nej; 27 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—57 i proposition RP 7/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalande.  
Betänkandet "ja", Katja Hänninens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 63 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Katja Hänninens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 63 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 09-03-2017 14:44