Punkt i protokollet
PR
74
2016 rd
Plenum
Onsdag 22.6.2016 kl. 14.03
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om kommersiell godstransport på väg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2016. 
Under debatten har Satu Taavitsainen understödd av Katja Taimela föreslagit att lagförslaget förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 127 ja, 45 nej; 27 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 143/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22.6.2016 18:40