Punkt i protokollet
PR
74
2017 rd
Plenum
Onsdag 21.6.2017 kl. 13.59
2
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
RP 272/2016 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.6.2017. 
Under debatten har Satu Taavitsainen understödd av Katja Taimela föreslagit att lagförslaget förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 97 ja, 79 nej; 23 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 272/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18-10-2018 12:00