Punkt i protokollet
PR
74
2019 rd
Plenum
Tisdag 3.12.2019 kl. 14.01—15.37
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 03-12-2019 17:48