Senast publicerat 06-06-2021 00:04

Punkt i protokollet PR 74/2019 rd Plenum Tisdag 3.12.2019 kl. 14.01—15.37

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Regeringens propositionRP 81/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 81/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.