Senast publicerat 06-06-2021 00:04

Punkt i protokollet PR 74/2019 rd Plenum Tisdag 3.12.2019 kl. 14.01—15.37

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 73/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 73/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.