Senast publicerat 05-06-2021 17:49

Punkt i protokollet PR 75/2018 rd Plenum Onsdag 27.6.2018 kl. 14.01—19.25

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 40/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-199755
Förslag till uttalanden 26.6.2018
Bilaga 4A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.6.2018. 

Under debatten har Jukka Gustafsson understödd av Pilvi Torsti föreslagit att lagförslagen förkastas. Hanna Sarkkinen har understödd av Pilvi Torsti framställt sju förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. Eeva-Johanna Eloranta har understödd av Pilvi Torsti framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2. Emma Kari har understödd av Hanna Halmeenpää framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 3. Dessutom har Ritva Elomaa understödd av Sami Savio framställt två förslag till uttalanden som delats ut till ledamöterna. [Bilaga till protokollet 4A] 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen- 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 127 ja, 45 nej; 27 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 40/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 62/2017 rd, 16—17/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände förslag till uttalande 1—7 i betänkandet.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 91 ja, 81 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 79 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 116 ja, 56 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 58 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 95 ja, 78 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 80 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Hanna Sarkkinens förslag till uttalande 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 71 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Eeva-Johanna Elorantas förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 57 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Eeva-Johanna Elorantas förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 93 ja, 80 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Eeva-Johanna Elorantas förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 80 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Emma Karis förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 79 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 91 ja, 81 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 66 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.