Punkt i protokollet
PR
75
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.6.2018 kl. 14.01—19.25
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.6.2018. 
Under debatten har Katja Taimela understödd av Jari Myllykoski föreslagit att lagförslag 1—9 samt 11 och 12 förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Lagförslag 1—9 samt 11 och 12
godkänns ”ja”, förkastas ”nej”. Omröstningsresultat: 115 ja, 58 nej; 26 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—9 och 11 samt 12 i proposition RP 34/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 10. i proposition RP 34/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 5.7.2019 10:45