Punkt i protokollet
PR
75
2019 rd
Plenum
Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00—22.45
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 4/2019 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
22.09
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Laissa lisätään puuttuvat säännökset työntekijöiden yötyökuljetuksista vuodenvaihteessa voimaantulevaan työaikalakiuudistukseen. Kysymys on siis varsin ongelmattomasta paikkauslaista. Työaikalain kokonaisuudistuksessa valiokuntakuulemisen mukaan havaittiin kuitenkin lukuisia muitakin korjaus- ja täydennystarpeita, muun muassa hätätyösäännöksen rikkomisen kriminalisointi on pudonnut laista pois sen selvennys- ja modernisointityön yhteydessä.  
Sen vuoksi työ- ja tasa-arviovaliokunta ehdottaakin lausumaa: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat muutokset työaikalain puutteiden korjaamiseksi vuoden 2020 aikana.” 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 86/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 10-01-2020 15:12