Senast publicerat 05-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 75/2019 rd Plenum Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang

Regeringens propositionRP 68/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 68/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.