Senast publicerat 05-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 75/2019 rd Plenum Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00—22.45

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 35/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2019 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. 

Under debatten har Sari Multala understödd av Sofia Vikman framställt ett förslag till motiveringen och ett förslag till uttalande enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 35/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till motiveringen och förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Sari Multalas förslag till motiveringen ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 68 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Multalas förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 35 nej; 35 borta
Riksdagen godkände betänkandet.  

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Sari Essayah /kd avsåg rösta ”nej” och Pirkka-Pekka Petelius /grön avsåg rösta ”ja” vid omröstning 1. Iiris Suomela /grön, Jukka Mäkynen /saf och Ville Vähämäki /saf avsåg rösta ”ja” vid omröstning 2. 

Ärendet slutbehandlat.