Senast publicerat 04-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 76/2015 rd Plenum Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen

Regeringens propositionRP 289/2014 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 8.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.