Punkt i protokollet
PR
76
2015 rd
Plenum
Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30
6
Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 9/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.12.2015. 
Under den allmänna debatten har Sari Tanus understödd av Antero Laukkanen föreslagit att lagförslaget i medborgarinitiativet läggs som grund för behandlingen. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Den som instämmer i utskottets förslag att lagförslaget förkastas röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen godkänt Sari Tanus förslag som grund för behandlingen. Ett godkännande av förslaget till grund för behandlingen innebär samtidigt att riksdagen godkänner 9 a § enligt reservationen.  
Förfaringssättet godkändes.  
Utskottets förslag "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 136 ja, 33 nej, 1 avstår; 29 frånvarande
 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 5.5.2017 12:48