Senast publicerat 05-06-2021 10:23

Punkt i protokollet PR 76/2017 rd Plenum Måndag 26.6.2017 kl. 14.21—16.08

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, 41 kap. 1 § i strafflagen och 2 kap. 6 § i polislagen

Regeringens propositionRP 266/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2017 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
15.11 
Mari-Leena Talvitie kok :

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on varsin kannatettava, ja hallintovaliokunnassa teimme siihen muutamia tarkennuksia liittyen näihin hankkimis- ja hallussapitomenettelyihin. 

Mutta se, mistä on tullut paljon palautetta ihmisiltä — jo paljon aikaisemmin kuin tämä hallituksen esitys oli sisässäkään — on aseluvan mahdollinen hakeminen sähköisesti. Tämä tosiaan nyt mahdollistaa aseluvan hakemisen sähköisesti, ja se myös joustavoituu siinä mielessä, että tietenkin säilyy mahdollisuus hakea sitä lupaa myöskin poliisilaitokselta, mutta aseluvan hakeminen ei ole enää sidottu hakijan kotipaikkaan eikä kotikuntaan, vaan lupahakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle, ja näin ollen se muutos joustavoittaa sitä lupamenettelyä. Lupahakemuksen voi siis jättää mille tahansa poliisilaitokselle, mutta hakija ei kuitenkaan voi valita sitä, mikä poliisilaitos tämän hakemuksen käsittelee, ja tämä myöskin sitten mahdollistaa sen, että niitä lupahakemuksia voidaan keskittää, ja se joustavoittaa palvelua siinä mielessä, että se ehkäisee ruuhkia, joita on välillä syntynyt myöskin alueellisesti tiettyinä vuodenaikoina. 

Hallituksen esitys on siis varsin kannatettava, ja hallintovaliokunnassa teimme muutamat tarkennukset, jotka yksimielisesti hyväksyttiin, ja siinä mielessä on hyvä, että asia etenee. 

15.13 
Eerikki Viljanen kesk :

Arvoisa puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on aselupamenettelyn uudistaminen aseturvallisuutta vaarantamatta. Nostan esille siitä kaksi kohtaa. 

Ensimmäiseksi soveltuvuustestit, joista nyt luovutaan: Pidän soveltuvuustesteistä luopumista järkevänä, koska esitettyjen tietojen mukaan testeistä ei ole käytännössä juurikaan ollut hyötyä lupaharkinnassa eivätkä ne ole tuoneet lisäarvoa aseturvallisuuteen. Paljon tehokkaampi ja parempi tapa arvioida aseluvan hakijan soveltuvuutta aseen hankintaan on yksilölliset haastattelut sekä jo olemassa olevien tietojen hyödyntäminen. Tämä hyödyntäminen onnistuu, mikäli tietojenvaihto on sujuvaa ja tietojärjestelmät keskustelevat keskenään. Haastatteluissa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että niiden sisällöt ovat eri puolilla maata samankaltaisia. Tämä on tärkeää myös hakijan oikeusturvan ja yhdenvertaisuudenkin kannalta. Henkilökunnan kouluttaminen on tässäkin asiassa avainroolissa ja erittäin tärkeää. 

Toiseksi haluan nostaa esille, että aselupaa on nyt mahdollista hakea sähköisesti. Tämä on erinomainen asia ja nykypäivää. Tämä varmasti joustavoittaa ja nopeuttaa lupamenettelyä. Sille, joka tuntee tarvetta asioida henkilökohtaisesti poliisilaitoksella, tulee myös helpotuksia. Hakeminen ei ole jatkossa enää sidottu kotikuntaan, joten hakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle. Poliisilaitokset sitten tarvittaessa siirtävät lupahakemuksia työtilanteen mukaan. Pidän tätä hyvänä ja asiakaslähtöisenä tapana, joka omalta osaltaan purkaa byrokratiaa. 

15.15 
Markku Pakkanen kesk :

Arvoisa puhemies! Aselakia on syytä uudistaa, ja se on ollut täällä eduskunnassa kohta kymmenen vuotta erilaisissa vaiheissa käsittelyssä. Sinne jäi muutama vuosi sitten semmoisia kohtia, joita tässä hallituksen esityksessä on nyt selvästi parannettu. Täällä on kiinnitetty huomiota tähän sähköiseen hakemiseen. Se on toki tätä päivää ja hyvä uudistus. Soveltuvuustestien tarpeellisuutta on tässä vuosien saatossa kyseenalaistettu, ja itsekin pidän paljon tärkeämpänä henkilökohtaista haastattelua, joka on se, millä pystytään paremmin asia varmistamaan. 

Haluaisin vielä kiinnittää huomiota ase-elinkeinonharjoittajan tilanteeseen. Heidän osaltaan tätä ilmoitusvelvollisuutta on täsmennetty, ja se antaa myös mahdollisuuden elinkeinonharjoittajan kannalta sellaiseen turvalliseen bisneksen tekoon, mikä on hyvin huomioitu tässä. Siinäkin turvallisuus on otettu erityisen hyvin huomioon, ja siksi pidän myös elinkeinonharjoittajan kannalta tätä uutta esitystä hyvänä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 266/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.