Senast publicerat 05-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 76/2019 rd Plenum Torsdag 5.12.2019 kl. 15.59—18.07

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

Regeringens propositionRP 24/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 35/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2019 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 12/2019 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2019. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 2 

92 § 

Ville Vähämäki /saf föreslog understödd av Sami Savio /saf att paragrafen godkänns enligt reservation 1.  

Ingen debatt.  

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 41 nej, 29 avstår; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet.  

101 § 

Ville Vähämäki /saf föreslog understödd av Sami Savio /saf att paragrafen godkänns enligt reservation 1.  

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 39 nej, 31 avstår; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

125 § 

Ville Vähämäki /saf föreslog understödd av Sami Savio /saf att paragrafen godkänns enligt reservation 1.  

Ingen debatt.  

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 39 nej, 31 avstår; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet.  

126 a § 

Ville Vähämäki /saf föreslog understödd av Sami Savio /saf att paragrafen godkänns enligt reservation 1.  

Ingen debatt.  

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 39 nej, 30 avstår; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

127 a § 

Ville Vähämäki /saf föreslog understödd av Sami Savio /saf att paragrafen godkänns enligt reservation 1.  

Timo Heinonen /saml föreslog understödd av Ben Zyskowicz /saml att paragrafen godkänns enligt reservation 2.  

Ingen debatt.  

Andre vice talman Juho Eerola
:

Förslagen har samma innehåll så de ställs gemensamt mot betänkandet.  

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis och Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 67 nej, 1 avstår; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet.  

127 b § 

Ville Vähämäki /saf föreslog understödd av Sami Savio /saf att paragrafen godkänns enligt reservation 1.  

Timo Heinonen /saml föreslog understödd av Ben Zyskowicz /saml att paragrafen godkänns enligt reservation 2.  

Ingen debatt.  

Andre vice talman Juho Eerola
:

Förslagen har samma innehåll så de ställs gemensamt mot betänkandet.  

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis och Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 67 nej, 1 avstår; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälning antecknades till protokollet: Saara Hyrkkö /grön avsåg rösta ”ja” vid omröstning 4. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 13, 15, 18, 28/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.