Senast publicerat 25-08-2021 13:51

Punkt i protokollet PR 76/2021 rd Plenum Tisdag 15.6.2021 kl. 14.00—16.55

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Regeringens propositionRP 61/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Könttä, varsågod. 

Debatt
16.53 
Joonas Könttä kesk :

Kiitos, arvoisa herra puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on varmistaa sotilasrikosten esitutkintaa koskevan lainsäädännön ajantasaisuus ja siten rikosvastuun tehokas toteutuminen Puolustusvoimissa. Taustanahan tällä on julkisuudessakin olleet varsin ikävät tapahtumat, ja siten kysymys on siitä, että tätä nykyistä lainsäädäntöä ajantasaistetaan. 

Haluan nostaa täältä esiin myös 38 a §:n. Puolustusvoimilla on jatkossa oikeus saada näiltä viranomaisilta tarpeellista virka-apua sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa annetussa laissa säädetyn rikosten selvittämiseen liittyvän tehtävän suorittamiseksi, viitaten siis poliisiin, Rajavartiolaitokseen ja Tulliin ja heidän antamaansa virka-apuun Puolustusvoimille. 

Tästä valiokunnassa oli laaja yksimielisyys, ja myös asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että lakiesitys on tarpeellinen ja hyvä. On tietysti aina valitettavaa, että sellaisten ikävien tapausten johdosta joudutaan lakia muuttamaan, kun huomataan, että aiempi laki ei soveltunutkaan tai sen takia sitten asiat jäävät käsittelemättä. Mutta tätä voi pitää kyllä erittäin perusteltuna ja mieluisana lakina hyväksyä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 61/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.