Senast publicerat 15-06-2021 17:58

Punkt i protokollet PR 76/2021 rd Plenum Tisdag 15.6.2021 kl. 14.00—16.55

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 63/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2021.