Senast publicerat 25-08-2021 13:00

Punkt i protokollet PR 76/2021 rd Plenum Tisdag 15.6.2021 kl. 14.00—16.55

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 48/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. — Jag öppnar debatten. Ledamot Könttä, varsågod. 

Debatt
16.08 
Joonas Könttä kesk :

Kiitos, arvoisa herra puhemies! Tätä esitystä käsiteltiin myös liikennevaliokunnassa, josta tuon muutamia yleishuomioita. 

Ensinnäkin esitys biopolttoaineiden käytön edistämisestä on monin paikoin tervetullut — ja nimenomaan, kun puhutaan tästä edistämisestä, ei pakottamisesta. Tavoitteena tässä on varmistaa, että jakeluvelvoitejärjestelmä on myös jatkossa kustannustehokas ja hallinnollisesti kevyt tapa vähentää liikenteen päästöjä. On syytä huomata, että tämä esitys ei muuta jakeluvelvoitteen prosenttiosuutta ja tämän esityksen jälkeen tuotetaan vähäpäästöisiä käyttövoimia liikenteeseen sama määrä kuin ennenkin, mutta se valikoima nyt laajenee. Nyt annetussa lakiesityksessä ei esitetä muutoksia jakeluvelvoitteen tasoon, joka on 30 prosenttia vuonna 2030. Tämä 30 prosentin jakeluvelvoitetasohan on jo aiemman eduskunnan tekemä päätös. 

Kotimaisen tuotannon ja kotimaisuuden näkökulmasta tätä esitystä voi pitää hyvänä. Esitys lisää biokaasun kysyntää ja tuo sitä paremmin mahdolliseksi liikennekäytössä. Ensinnäkin biokaasun lisääminen jakeluvelvoitteeseen lisää myös biokaasun tuotantolaitosinvestointien kannattavuutta. Toisekseen polttoainejakelijoiden kannalta esitys lisää mahdollisuuksia täyttää jakeluvelvoitetta, kun nämä vaihtoehdot laajenevat. Kolmanneksi esitys luo kannusteita synteettisten polttoaineiden kehittämiseen, sillä niille on lain myötä myös uutta kysyntää. Ja neljänneksi esitys on valmisteltu niin, että myös maatilamittaluokan laitokset voivat liittyä jakeluvelvoitteen piiriin. Tästä kiitoksia erityisesti maaseudulle. 

Esitys tukee keskustan liikennelinjaa, jossa päästöjä vähennetään kotimaisten uusiutuvien käyttöönoton avulla ja samaan aikaan luodaan investointeja ja työpaikkoja kotimaahan. Suomessa on jo kehitetty uusia polttoaineita, joista esimerkiksi Neste myy erittäin kannattavasti polttoaineita ympäri maailman. Kotimaiset polttoaineet ovat tulevaisuuden ala, ja niillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, ja meillä on Suomessa mahdollisuuksia vastata maailman muutokseen. Kotimaisen biokaasun laajempi käyttöönotto on tästä hyvä esimerkki, ja näinhän se on, että lisää kotimaista on lisää suomalaista työtä. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Talvitie poissa. — Edustaja Vallin, olkaa hyvä. 

16.11 
Veikko Vallin ps :

Arvoisa herra puhemies! Esitän perussuomalaisten vastalauseen lausumaehdotuksineen. Luen ensin perustelut ja sitten kolme lausumaehdotusta.  

”Perustelut:  

Hallituksen esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön uudelleen laadittu uusiutuvaa energiaa koskeva EU:n RED II ‑direktiivi liikenteen uusiutuvan energian edistämistä koskevan sääntelyn osalta. Suomi on asettanut selvästi EU:n tavoitteita korkeammat biopolttoaineiden käyttötavoitteet, mikä tulee tarpeettomasti nostamaan Suomen polttoainekustannusten absoluuttista ja suhteellista hintatasoa ja siten heikentämään yritystemme kilpailukykyä.  

Esitys laajentaa kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalaa biokaasuun ja muuta kuin biologista alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin liikenteen polttoaineisiin. Tämä on kannatettava muutos, sillä markkinalähtöisyys ja tulevaisuuden teknologioiden kehittyminen voivat yhdessä tuottaa nyt vaikeasti ennakoitavia lopputulemia. Perussuomalaisten mielestä erityisesti vety voi tulevaisuudessa nousta nykyistä merkittävämpään rooliin fossiilisten polttoaineiden ekologisena korvaajana.  

RED II ‑direktiivin mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuuden on oltava vähintään 32 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2030 ja uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta liikenteessä vähintään 14 prosenttia vuonna 2030. Suomen hallituksen linjaamat vastaavat kansalliset tavoitetasot ovat 50 ja 30 prosenttia.”  

Arvoisa puhemies! ”Perussuomalaisten ympäristö‑ ja energiapoliittisessa ohjelmassa 2019 on kirjoitettu seuraavasti: ’Uusiutuvan energian direktiivin, RED II, biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta liikenteen polttonesteissä ei pidä ottaa käyttöön muita EU-maita aikaisemmin tai korkeampana, koska se haittaa kohtuuttomasti kuljetusyritysten toimintaa ja siten teollisuuden ja kaupan edellytyksiä.’ 

Liian kireä sekoitevelvollisuus on tämän lisäksi kustannusrasite myös kotitalouksille. Liikenne on välttämätön kulu, jolloin hintojen kohoaminen ei vähennä liikennemääriä vaan menee suoraan hintoihin ja siten leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja kansantaloutemme dynaamisuutta.  

Jakeluvelvoitteen korottaminen ei sinällään edes varmista ympäristötavoitteiden edistymistä, sillä biopolttoaineiden tuotannon ympäristövaikutukset vaihtelevat ja biopolttoaineiden saatavuus on rajallista.” 

Arvoisa puhemies! ”Edellä olevan perusteella ehdotamme, että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena mutta että hyväksytään kolme lausumaa. 

Vastalauseen lausumaehdotukset: 

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa uusiutuvan energian käytön kansallisia tavoitetasoja RED II ‑direktiivin minimitasolle. 

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, kuinka Suomessa voitaisiin edistää vedyn käyttöä liikennepolttoaineena osana tavoitetta tehdä Suomesta vetytalouden edelläkävijä. 

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ei sekoitevelvoitteen kiristämisellä heikennä suomalaisten yritysten kilpailukykyä tai kotitalouksien ostovoimaa.”  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Kopra poissa. — Edustaja Reijonen, olkaa hyvä.  

16.15 
Minna Reijonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Ensiksikin kannatan edustaja Vallinin tekemiä esityksiä, lausuma-, muutosvastalauseita.  

Niin, perussuomalaiset ajattelevat sillä tavalla aina, että tämä homma on järkevä ja että ei pidä nyt Suomessakaan mennä ensimmäisenä kaikkeen mukaan, jos muualla maailmassa ei olla tähän menty. Ei Suomen pidä olla kireämpi ja kireämmin aloittaa näitä kaikenlaisia systeemejä kuin muualla maailmassa ollaan tekemässä. Siinä eivät kärsi muut kuin tavalliset ihmiset, ja siinä kärsivät yrittäjät. Jos mietitään, että kuljetetaan autoja vaikka polttoaineilla, niin on ihan eri asia sitten, jos se hinta on tosiaan paljon kalliimpi samalla kilometrimäärällä näillä uusilla systeemeillä kuin näillä aiemmilla. Liian nopeasti ei pidä näihin mennä mukaan, niin että kuitenkin on mietittävä järkeä tässä ja sitä, mitä se maksaa yrityksille ja mitä se maksaa kotitalouksille.  

Elikkä kannatan näitä Vallinin tekemiä ehdotuksia. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.