Senast publicerat 25-08-2021 13:06

Punkt i protokollet PR 76/2021 rd Plenum Tisdag 15.6.2021 kl. 14.00—16.55

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Regeringens propositionRP 1/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 12/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Jag öppnar den allmänna debatten. Ledamot Meri, varsågod. 

Debatt
16.40 
Leena Meri ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa puhemies! Kyse on Puolan kansantasavallan ja Suomen välisen siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen määräyksistä. Puola on irtisanonut sopimuksen, ja näin ollen tämä laki on tulossa voimaan 16.10.2021. Hallituksen esityksessä ilmenevistä syistä sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 1/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.