Senast publicerat 04-06-2021 18:57

Punkt i protokollet PR 77/2015 rd Plenum Tisdag 8.12.2015 kl. 14.00—4.12

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen

Regeringens propositionRP 289/2014 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2015 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande UtUB 5/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
0.52 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! Suomelle on kunniaksi olla eturivissä tukemassa kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaa. Tämä esitys merkitsee käytännössä sitä, että kansainvälisen tapaoikeuden eräät käytännöt sekä kansainvälisen rikostuomioistuimen hyökkäysrikoksen määritelmä tuodaan myös kansalliseen sääntelyyn tarkasti määriteltynä. Kansainvälisen rikosoikeuden sääntelyn kehittäminen tarkkarajaisemmaksi on asia, jota kannattaa tukea ja josta uskon täällä eduskunnassakin olevan laaja yksimielisyys. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 289/2014 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.