Punkt i protokollet
PR
77
2015 rd
Plenum
Tisdag 8.12.2015 kl. 14.00—4.12
31
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 31 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande EkUB 12/2015 rd beslut om avtalet och avgivandet av en förklaring och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände avtalet och avgivandet av en förklaringen enligt proposition RP 45/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 45/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 05-05-2017 14:00