Senast publicerat 05-06-2021 14:19

Punkt i protokollet PR 77/2018 rd Plenum Tisdag 4.9.2018 kl. 14.02—17.48

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 98/2018 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

Debatt
17.39 
Työministeri Jari Lindström 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Toivottavasti tuli oikea paperi mukaan.  

Tämän esityksen tarkoituksena on tehdä tietosuoja-asetuksesta ja henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön muutoksesta johtuvat välttämättömät muutokset eräisiin työ‑ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan lakeihin. Nämä ehdotetut muutokset ovat pääosin teknisluonteisia täsmennyksiä ja viittaussäännösten muutoksia.  

Lisäksi tässä esityksessä ehdotetaan, että Kilpailu‑ ja kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään rekisteröidyn oikeuden rajoittamista koskeva säännös. Säännöksellä rajoitettaisiin tietosuoja-asetuksen mukaista rekisteröidyn oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin. Rajoitus koskisi Kilpailu‑ ja kuluttajaviraston rekisterissä olevia tietoja, joita virasto käsittelee sen hoitaessa kilpailulain, hankintalain tai erityisalojen hankintalain mukaisia valvontatehtäviään. Rajoitus on laissa täsmällisesti rajattu. Vain Kilpailu‑ ja kuluttajaviraston valvontatehtävien kannalta välttämätön rekisteröidyn oikeuden rajoittaminen olisi sallittua. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.