Senast publicerat 16-06-2021 20:43

Punkt i protokollet PR 77/2021 rd Plenum Onsdag 16.6.2021 kl. 14.03—18.48

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2021 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 4/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.6.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 2 

6 a § 

Sinuhe Wallinheimo föreslog understödd av Ari Koponen att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sinuhe Wallinheimos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 30 ja, 22 nej; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 76/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.