Punkt i protokollet
PR
78
2015 rd
Plenum
Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 8.12.2015. 
Under debatten har Hanna Halmeenpää understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 17.12.2015. 
Timo Korhonen har understödd av Markus Lohi föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 9.12.2015. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Bordläggning till plenum 9.12.2015 "ja", bordläggning till plenum 17.12.2015 "nej". 
Timo Korhonens förslag "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 58 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände Timo Korhonens förslag. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 28.9.2016 13:18