Senast publicerat 04-06-2021 17:19

Punkt i protokollet PR 78/2015 rd Plenum Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen

Regeringens propositionRP 132/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 8.12.2015. 

Under debatten har Hanna Halmeenpää understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 17.12.2015. 

Timo Korhonen har understödd av Markus Lohi föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 9.12.2015. 

Redogörelsen godkändes. 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Bordläggning till plenum 9.12.2015 "ja", bordläggning till plenum 17.12.2015 "nej". 

Timo Korhonens förslag "ja", Hanna Halmeenpääs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 58 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände Timo Korhonens förslag. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.