Senast publicerat 04-06-2021 17:41

Punkt i protokollet PR 78/2015 rd Plenum Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 59/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 10.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.