Senast publicerat 04-06-2021 17:19

Punkt i protokollet PR 78/2015 rd Plenum Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kyrkolagen, om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal

Regeringens propositionRP 75/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 10.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.