Senast publicerat 04-06-2021 17:40

Punkt i protokollet PR 78/2015 rd Plenum Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 33 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 10.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.