Senast publicerat 04-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 78/2015 rd Plenum Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen

Regeringens propositionRP 114/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2015 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2015. 

Under debatten har Silvia Modig understödd av Hanna Halmeenpää förslagit att lagförslagen förkastas. 

Riitta Myller har understödd av Sanna Marin framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 20 nej; 28 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 114/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet "ja", Riitta Myllers förslag "nej".
Omröstningsresultat: 122 ja, 49 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.