Punkt i protokollet
PR
78
2015 rd
Plenum
Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 14/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2015. 
Under den allmänna debatten har Sari Essayah understödd av Päivi Räsänen föreslagit att lagförslaget i propositionen läggs som grund för behandlingen. 
Redogörelsen godkändes. 
Utskottets förslag "ja", Sari Essayahs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 156 ja, 15 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände utskottets förslag till grund för behanlingen. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 05-05-2017 15:08