Senast publicerat 05-06-2021 02:01

Punkt i protokollet PR 78/2016 rd Plenum Tisdag 6.9.2016 kl. 14.00—18.42

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 122/2016 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 20 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 

Debatt
18.38 
Sisäministeri Paula Risikko 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on siis hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on muuttaa turvallisuusselvityslakia niin, että suojelupoliisista tulisi sisäministeriön hallinnonalalla ainoa toimivaltainen viranomainen turvallisuusselvitysten laatimisessa. Tällä muutoksella on tarkoitus parantaa turvallisuusselvitysten laatua, yhdenmukaistaa menettelyä ja kehittää osaamista. 

Voimassa olevan lain nojalla Poliisihallitus määräsi suppeiden turvallisuusselvitysten tekemiseen liittyvät tehtävät suojelupoliisille jo vuoden 2016 alusta alkaen. Samalla suojelupoliisiin siirtyi virkamieslain nojalla paikallispoliisista kahdeksan henkilöä näitä tehtäviä suorittamaan. Suojelupoliisin hallinnollinen asema on muuttunut, ja se ei enää ole Poliisihallituksen alainen. Tämän vuoksi turvallisuusselvitysten keskittämisestä suojelupoliisille tulee nyt säätää siis lailla. 

Lisäksi turvallisuusselvityslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että poikkeus turvallisuusselvityksen maksullisuudesta ei enää koskisi sisäministeriön hallinnonalan viranomaisen tai oppilaitoksen hakemusta. Näin ollen myös sisäministeriön hallinnonalalla toimivat viranomaiset ja koulutuslaitokset olisivat jatkossa lähtökohtaisesti velvollisia maksamaan turvallisuusselvityksistä siten kuin turvallisuusselvityslaissa säädetään. Muutos ei koske Pääesikunnan tekemiä turvallisuusselvityksiä. Maksuvelvollisuudella katettaisiin turvallisuusselvityksen laatimisesta aiheutuvat kulut. 

Kyseessä ei ole budjettilakiesitys, eikä siihen liity määrärahasiirtoja, eikä hallituksen esityksestä aiheudu lisämäärärahatarpeita sisäministeriön hallinnonalan talousarvioon eikä kuntien määrärahoihin. 

Lisäksi kansainvälisistä turvallisuusvelvoitteista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksenhakua koskeva teknisluontoinen muutos. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.