Senast publicerat 04-06-2021 18:56

Punkt i protokollet PR 79/2015 rd Plenum Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 59/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 13/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 59/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.