Senast publicerat 04-06-2021 18:57

Punkt i protokollet PR 79/2015 rd Plenum Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kyrkolagen, om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal

Regeringens propositionRP 75/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 15/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 75/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.