Punkt i protokollet
PR
79
2015 rd
Plenum
Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 17 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 6/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 55/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-05-2017 15:08