Senast publicerat 04-06-2021 18:56

Punkt i protokollet PR 79/2015 rd Plenum Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 17 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 6/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 55/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.