Punkt i protokollet
PR
79
2015 rd
Plenum
Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 22 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 11/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
1.58
Jari
Leppä
kesk
(esittelypuheenvuoro)
Rouva puhemies! Tässä siis esitetään nykyisen Metsäkeskuksen liiketoimintayksikön elikkä Otso Metsäpalveluiden eriyttämistä, yhtiöittämistä ja tuon aikaikkunan jatkamista tämän vuoden lopusta ensi vuoden loppuun, jolloinka nämä toimenpiteet pitää suorittaa. 
Oikeastaan tämän esittelypuheenvuoron ainoana viestinä haluan tuoda esille sen, että valiokunta edellyttää nyt, että lopullisesti ja mahdollisimman pikaisesti tämä eriyttäminen, tämä yhtiöittäminen tehdään. Tätä on nyt jatkettu useampaan otteeseen, ja enää ei ole perusteltua näin tehdä, vaan on selkeytettävä tämä järjestelmä, jotta me pystymme nämä täysin välttämättömät viranomaistoiminnat Metsäkeskuksessa varmistamaan. 
Muutoinkin tällä hetkellä Suomessa on erittäin mittavasti saatavilla metsäpalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta, ja siksi ei ole perusteltua, että valtio on mukana tällaisessa bisneksessä ja tuottamassa näitä palveluita. Siksi valiokunta yksimielisesti kiirehtii tämän lain aikaansaamaa lopputulosta eriyttämisestä. 
1.59
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Otson asema on hyvin herkkä, ja on hyvin kyseenalaista ja pelättävissä, miten käy tässä tilanteessa, kun virkamiehistä tulee lopullisestikin yritysmaailman työntekijöitä. Eli juuri niin kuin edustaja Leppä mainitsi, meillä on tällä Otson markkina-alueella hyvin paljon kilpailevia yritystoimintoja. Meillä on metsänhoitoyhdistykset, meillä on eri metsätalojen, näitten metsän ostajien palvelua tuottavia toimintoja, eli kilpailua on olemassa. Otson asema on varmasti sellainen, jota sitten siinä myöhemmin päättävät toimijat joutuvat hyvin paljon arvioimaan. Eli annetaan nyt kuitenkin tälle Otsolle mahdollisimman hyvä mahdollisuus edes yrittää lähteä liikkeelle. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 15-05-2017 15:18