Senast publicerat 04-06-2021 18:57

Punkt i protokollet PR 79/2015 rd Plenum Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen

Regeringens propositionRP 92/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 24 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 17/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
2.06 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Esittelen siis sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta. Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on selkeyttää sääntelemätön tilanne noudatettavasta menettelystä silloin, kun oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamiselle tai lopettamiselle mielenterveyslaissa säädetty kuuden kuukauden määräaika on ylittynyt. Tällä lakiehdotuksella selkeytetään viranomaisen toimivaltaa ja asianmukaista menettelyä määräajan ylitystilanteissa, joita käytännössä esiintyy muutaman kerran vuodessa. 

Saimme valiokuntaan perustuslakivaliokunnasta lausunnon, ja siinä katsottiin, että ehdotettu sääntely turvaa mielenterveyslaissa tarkoitetun oikeuspsykiatrisen potilaan perustuslaillisen oikeuden asianmukaiseen viranomaiskäsittelyyn ja selkeyttää etenkin toimivaltasääntelyn osalta aukollista lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta siis pitää myös muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa niiden hyväksymistä. 

Toimivalta- ja menettelysäännösten selkeyttämisen ohella ehdotettujen säännösten keskeisenä tavoitteena on turvata hoitoa tarvitsevan oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkuminen ja valvonta-aikaa koskevien säännösten soveltuminen potilaaseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää mietinnössään potilaan oikeusturvan lisäksi tärkeänä tavoitetta yhteiskunnan turvallisuuden varmistamisesta. Ja tässä mietinnössä katsomme, että oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon lopettaminen tai jatkaminen tulee käsitellä pääsääntöisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa. Valiokunta ehdottaa tämän vuoksi lakiehdotuksen 17 b §:n 1 momentin muuttamista siten, että oikeuspsykiatrisen potilaan aseman säilymisen kuuden kuukauden määräaika pidennetään yhteen vuoteen. 

Arvoisa rouva puhemies! Tämä mietintömme on yksimielinen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.