Senast publicerat 04-06-2021 18:56

Punkt i protokollet PR 79/2015 rd Plenum Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 28 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 17/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—7 i proposition RP 98/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.