Senast publicerat 01-06-2021 08:37

Punkt i protokollet PR 79/2015 rd Plenum Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07

29.  Lagmotion med förslag till ändring av vägtrafiklagen

LagmotionLM 24/2015 rdMaria Guzenina sd m.fl. 
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 29 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

Debatt
2.20 
Maria Guzenina sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Esittelen lakialoitteeni, joka on laki tieliikennelain muuttamiseksi, ja se on hyvin olennainen lakiesitys, toivottavasti myöskin toteutuu. Sillä sujuvoitettaisiin kotihoidon henkilökunnan työntekoa, säästettäisiin heidän aikaansa siihen kaikkein olennaisimpaan eli heidän hoidettaviensa kanssa työskentelyyn. 

Kotihoidon työntekijät kohtaavat nimittäin usein pysäköintiongelmia asiakaskäynneillään etenkin suurten kaupunkien keskustoissa mutta miksi ei myöskin taajamissa. Henkilökunnalla ei ole esimerkiksi huoltoajoneuvoille myönnettävää oikeutta pysäköidä piha-alueilla. 

Autopaikan etsiminen usein hyvin kaukaakin asiakkaan kodista vie kotihoitajien arvokasta aikaa heidän varsinaisesta tärkeästä työstään. Mikäli kotihoidon työntekijä jättää työautonsa sakkopaikalle, tästä aiheutuvat kustannukset joutuu hän maksamaan itse. Tästä on jo usean vuoden ajan tullut palautetta kotihoidon henkilöstöltä. He ovat jopa epätoivoisia, kun pienestä palkastaan ovat sitten joutuneet näitä parkkimaksuja maksamaan todellakin itse. Tilanne on täysin kohtuuton. 

Tieliikennelain 28 b §:n mukaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Mainitulla pysäköintiluvalla ajoneuvon saa pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, alueelle, jolla pysäköinti on liikennemerkein kiellettyä, sekä rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jolla pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Milloin tällaisesta pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, on ajoneuvo poliisin kehotuksesta luonnollisesti siirrettävä pois. Muunlaisia pysäköintilupia ei ole sisällytetty tieliikennelain säännöksiin, eli kunnat eivät pysty tällaista parkkioikeutta nykyisellään myöntämään. 

Edellä mainitut oikeudet sisältävän pysäköintiluvan myöntäminen myös kotisairaanhoidon henkilöstölle olisi kohtuullista, jotta työskentely kotisairaanhoidossa olisi joustavaa. Tieliikennelakiin tulisikin lisätä uusi pykälä, joka antaisi edellä mainitun kaltaiset oikeudet pysäköintiin. 

Kunnilla ei todellakaan ole nykyisellään oikeutta myöntää tällaista pysäköintilupaa, vaikka haluaisivatkin. Olenkin kuullut, että jotkin kunnat ovat jopa rikkoneet lakia, koska ovat halunneet sujuvoittaa henkilökuntansa työskentelyä. Kunta olisi kuitenkin se asiantuntevin taho määrittelemään pysäköintilupaan oikeutetut tahot. Tietenkin nämä yksityiskohtaiset määräykset pysäköintiluvasta, sen käytöstä, annettaisiin asetuksella. Tehtäisiin siitä mahdollisimman kevyt järjestely. 

Ehdotan siis, että tieliikennelakia muutettaisiin. Kunnan tekninen toimi tai sitä vastaava kunnan toimielin voisi myöntää kunnallisen tai yksityisen hoitolaitoksen tarjoamaan kotisairaanhoitoon liittyvää tehtävää varten pysäköintiluvan. Tällä luvalla ajoneuvon voisi sitten pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään, ja sellaiselle pysäköintipaikalle, jolla pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi. 

Kun täällä salissa on myöskin liikenne- ja viestintävaliokunnan arvoisa puheenjohtaja paikalla, toivon, että tämä viesti nyt tulee sinne valiokuntaan tällä tavalla suoraan täältä salista ja tämä todella kauan kaivattu uudistus etenisi tällä hallituskaudella. Tästä on nimittäin todella kauan puhuttu ja vieläkään tähän ei ole saatu korjausta. Ehkä tämä hallitus sen sitten tekee. 

2.24 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Kun tässä nyt jo pikkutunneilla ollaan ja edustaja Guzenina odotti oman lakialoitteensa esittelyä, niin kyllä sille tässä ajassa ja ihan päiväaikaankin mielelläni tukeni annan. Kotihoidon henkilökunnalla on usein hyvin tiukat aikataulut, ja olen itse saanut vastaavista asioista yhteydenottoja ja palautetta, ja on hyvä, että tällaisiin arjen pieniinkin asioihin täällä eduskunnassa tartutaan. Meillä on huoltoajokylttejä, kiinteistönhuolto- ja tämäntyyppisiä ratkaisuja käytössä, ja voisi hyvin ajatella, että miksi ei voisi olla myös tällaiseen hoivatyöhön oleva lappu. Varmasti asiaa on syytä selvittää ja katsoa, mitä sen kanssa voidaan tehdä, että aikaa jäisi entistä enempi itse hoidettaville. 

2.25 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä on erittäin kannatettava lakialoite juuri siitä syystä, että jäisi enemmän aikaa sinne ihmisen luokse, vaikka sitten ottaa kuppi kahvia ja jutellakin sen lisäksi, vaikka tekisi nämä normaalit päivittäiset terveydenhuoltoon ja siivoukseen ja niihin liittyvät toimenpiteet siellä asiakkaan luona. Tämä on ihan selkeä esitys, ja varmaan kuntakenttä tämän mielellään vastaanottaa. 

2.25 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! Kiitos tästä tehdystä esityksestä. Kyse on sinänsä pienestä asiasta, mutta pienetkin asiat pitää käsitellä ja päättää. Mutta tälle asialle kuuluu ehdottomasti arvonsa mukainen käsittely, ja olihan siinä aloitteessa 32 nimeä, eikä siihen aloitteeseen ollut meiltä edes kysytty nimiä, elikkä siihen olisi varmasti laajemminkin voitu saada nimiä. No, nyt kun meitä liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseniä on näin hyvin paikalla, niin saattaapa olla, että me otamme tämän asianmukaiseen käsittelyynkin — asianmukaiseen tietenkin, mutta sillä tavalla, että toivottavasti voisimme vaikuttaa tämän eteenpäinviemiseksi myöskin. Kun kotihoitajat tekevät työtänsä todella pienellä palkalla ja on ihan käsittämätöntä, miten he jaksavat, niin pienintä nyt olisi se, jos he saisivat auton edes pysäyttää lähemmäs sitä kohdetta, missä he sen työn tekevät. 

2.26 
Ari Jalonen ps :

Arvoisa puhemies! Kiitän tästä lakialoitteesta. Tämä pieni yksityiskohta puuttuu käytännön ongelmiin, mitä olen muun muassa ambulanssihommissa ollessani havainnut, ja tosiaan yhdyn niihin toteamuksiin, että nämä kotihoitajat ja muut, jotka ovat ihmisten kotona auttamassa arkea, tekevät arvokasta työtä. Tämmöisen niin sanotusti pikku asian oikaiseminen siinä kohtaa, kun helpotettaisiin ja annettaisiin aikaa sille työntekijälle olla enemmän siellä kohteessa — jos se näin pienellä asialla hoituu, niin lupaan valiokunnan puheenjohtajana, että valiokunta pohtii, miten tätä saataisiin toteutettua mahdollisimman hyvin. 

2.27 
Jukka Kopra kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä esitys on lyhyt ja yksinkertainen mutta mielestäni merkittävä. Kuten jo aiemmissa puheenvuoroissa on esiin tullut, se helpottaa kodinhoitajien työtä ja varmasti käytännön työelämässä, kodinhoitajien liikkuessa kaupungilla, tehostaa heidän työntekoaan, ja näin ollen jää aikaa siihen varsinaiseen tehtävään eli ihmisten hoitamiseen. Kyllä erittäin mielelläni odotan myös omasta puolestani tätä esitystä tuonne valiokuntaan, että voimme sitten alkaa sitä siellä käsitellä. 

2.28 
Maria Guzenina sd :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä oli hyvä päivä — tai pitäisikö sanoa hyvä yö — käsitellä tätä lakialoitetta. Täällä on niin paljon liikenne- ja viestintävaliokunnan asiantuntevia ihmisiä, että ihan oikeille korville kyllä nyt tuli tämä esitys tehtyä. Kiitän todella paljon tästä tuesta, ja toivottavasti asia etenee. Ymmärrän, että valiokunnalla on ruuhka, mutta jos se sieltä tulisi, niin se tekisi kyllä kotihoidon henkilöstön todella iloiseksi, ja mikä parasta, tämä lakialoite ei maksa yhtikäs mitään. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.