Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08—16.54
35
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av sjölagen, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och fartygsregisterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 96/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 07-09-2016 18:02