Senast publicerat 05-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 79/2019 rd Plenum Tisdag 10.12.2019 kl. 15.45—21.15

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang

Regeringens propositionRP 68/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 68/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.