Punkt i protokollet
PR
80
2015 rd
Plenum
Fredag 11.12.2015 kl. 13.00—13.53
3
Interpellation om sysselsättningspolitiken
Interpellation
Bilaga till protokollet EDK-2015-AK-35554
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Paavo Arhinmäkis m.fl. interpellation om sysselsättningspolitiken. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 9.12.2015. 
Under debatten har Paavo Arhinmäki understödd av Tarja Filatov, Heli Järvinen understödd av Jyrki Kasvi och Anders Adlercreutz understödd av Anna-Maja Henriksson framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A)  
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Heli Järvinens förslag mot Paavo Arhinmäkis förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Anders Adlercreutz förslag och slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Paavo Arhinmäkis förslag "ja", Heli Järvinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 163 ja, 16 nej, 2 avstår; 18 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Paavo Arhinmäkis förslag. 
2) Anders Adlercreutz förslag "ja". Paavo Arhinmäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 52 nej, 1 avstår; 18 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anders Adlercreutz förslag. 
3) Förtroende för statsrådet "ja", Anders Adlercreutz förslag "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 60 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 24-08-2016 11:16