Punkt i protokollet
PR
80
2015 rd
Plenum
Fredag 11.12.2015 kl. 13.00—13.53
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2015-AK-38070
Bilaga 4A
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 9/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2015. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, 9 § 
Talman Maria Lohela
Sari Essayah har understödd av Antero Laukkanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt den utdelade kopian. (Bilaga till protokollet 4A) 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Sari Essayahs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 130 ja, 50 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 73/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-05-2017 15:38