Senast publicerat 05-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 80/2019 rd Plenum Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00—17.56

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 71/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019.