Senast publicerat 05-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 80/2019 rd Plenum Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00—17.56

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

Regeringens propositionRP 24/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 35/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2019 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2019. 

Under debatten har Ville Vähämäki understödd av Sami Savio föreslagit att lagförslag 3 förkastas. Dessutom har Heikki Autto understödd av Mia Laiho framställt två förslag till uttalanden enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Riksdagen ska nu rösta om förslaget att förkasta lagförslag 3. 

Lagförslag 3 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 126 ja, 34 nej; 39 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 13, 15, 18, 28/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.  

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Heikki Auttos förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 95 ja, 58 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Heikki Auttos förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 121 ja, 30 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.