Senast publicerat 18-06-2021 14:19

Punkt i protokollet PR 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.59

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 80/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 80/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.