Senast publicerat 04-06-2021 18:57

Punkt i protokollet PR 81/2015 rd Plenum Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39

18.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen

Regeringens propositionRP 289/2014 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2015 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande UtUB 5/2015 rd beslut om ändringarna till stadgan och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände de ändringar till stadgan som avses i proposition RP 289/2014 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 289/2014 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av stadgan och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.