Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
18
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 18 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande UtUB 5/2015 rd beslut om ändringarna till stadgan och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände de ändringar till stadgan som avses i proposition RP 289/2014 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 289/2014 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av stadgan och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15.5.2017 16:08