Senast publicerat 04-06-2021 19:04

Punkt i protokollet PR 81/2015 rd Plenum Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 59/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2015 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 19 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 59/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.