Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 19 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 59/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17.2.2017 15:32