Senast publicerat 04-06-2021 19:05

Punkt i protokollet PR 81/2015 rd Plenum Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kyrkolagen, om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal

Regeringens propositionRP 75/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2015 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 22 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 75/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.