Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omskifte och skyldighet att återbära egendom
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 24 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
0.30
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa rouva puhemies! Kun lakivaliokunta käsitteli tätä asiaa, niin yksi asia siinä jäi hieman huonolle hapelle niin sanotusti: tämä ei ottanut huomioon sitä, että jos tässä tapahtuu sellainen tilanne, että syntyy ikään kuin jälkikäteen perinnönjaon oikaisun kautta velvollisuus maksaa perintöä myöhemmin ilmaantuneelle sukulaiselle, perillisille, niin tästä saattaa aiheutua tälle, johon se kohdistuu, hyvin merkittävä rasite, joka saattaa johtaa siihen, että tämä henkilö joutuu jopa velkajärjestelyyn. 
Tästä pyydettiin lausuntoa ministeriöltä. He eivät nähneet sitä hyvin suurena uhkana mutta myönsivät kuitenkin, että tällainen mahdollisuus on. Olisi ollut hienoa, että tähän olisi kirjattu sellainen pykälä, että tämä ei saa aiheuttaa jälkikäteen kohtuutonta velkataakkaa kenellekään. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 72/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 30-05-2016 11:16